ALGEMENE VOORWAARDEN VAN COBEE B.V.

Algemene voorwaarden van Cobee, gevestigd te Amerongen, gepubliceerd op de website www.cobee.nl.

1

Definities

1.1

Cobee: de handelsnaam van de onderneming, die wordt gedreven door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cobee B.V., gevestigd te Amerongen aan Drostestraat 25.

1.2

Opdrachtgever: ieder(e) natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Cobee opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van producten of diensten.

1.3

Werkzaamheden: alle werkzaamheden, die zijn verricht door Cobee, waartoe door opdrachtgever opdracht is gegeven of werkzaamheden die direct verband houdend met de opdracht worden verricht, dan wel behoren te worden verricht. Een en ander in de ruimste zin van het woord.

1.4

Diensten: alle diensten van Cobee, die het onderwerp van overeenkomst vormen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het ter beschikking stellen van intellectuele eigendom, het gebruik van een licentie van Cobee.

1.5

Licentie: onder licentie wordt verstaan het recht van gebruik van door Cobee ontwikkelde en/of beschikbaar gestelde intellectuele eigendom, software, website en/of applicatie.

1.6

Opdrachtbevestiging: de door Cobee aan opdrachtgever per e-mail verstrekte bevestiging van een opdracht van opdrachtgever.

1.7

Per e-mail: iedere vorm van schriftelijke c.q. elektronische communicatie, waaronder begrepen maar niet beperkt tot e-mail, via de website, dan wel aangetekende of gewone post.

1.8

Gebruikerspagina’s: de ruimte op de door Cobee ontwikkelde website of applicatie waarop de bedrijfsinformatie en andere informatie van opdrachtgever zichtbaar en toegankelijk is voor gebruikers van de website of applicatie.

2

Toepasselijkheid

2.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waarbij Cobee werkzaamheden verricht en/of goederen en diensten aan opdrachtgever levert. Behalve in het geval partijen uitdrukkelijk andere voorwaarden overeenkomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten, die tussen partijen tot stand komen. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing ten aanzien van alle andere (rechts)handelingen tussen Cobee en opdrachtgever.

2.2

De bepalingen in deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing voorzover deze strijdig zijn met dwingend recht. In geval van strijdigheid met dwingend recht treden partijen met elkaar in overleg ter aanpassing van de betreffende bepaling, zodanig dat de strekking van de bepaling zoveel mogelijk in stand blijft en de bepaling beantwoordt aan de eisen van het dwingend recht.

2.3

Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever worden middels deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3

De opdracht en de bevestiging

3.1

De bevestiging van de opdracht door opdrachtgever impliceert tevens de instemming met deze Algemene Voorwaarden.

3.2

Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dan wel hiervan in deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken.

3.3

Indien bij het opstellen van de offerte en aanbieding bepaalde kosten of kostenposten redelijkerwijs niet zijn te voorzien, kunnen deze door Cobee pro memorie worden opgenomen. De vaststelling daarvan geschiedt vervolgens achteraf naar redelijkheid.

3.4

Een door Cobee verstrekte offerte heeft een geldigheidsduur van een maand, tenzij anders overeengekomen. De overeenkomst komt tot stand door verzending van een opdrachtbevestiging door Cobee of door de feitelijke uitvoering door Cobee van een opdracht van opdrachtgever.

3.5

Alle door Cobee in offertes en aanbiedingen opgenomen informatie met betrekking tot haar diensten, waaronder begrepen maar niet beperkt prijzen, kwaliteiten, functionaliteiten is naar beste weten verstrekt. De in de opdrachtbevestiging genoemde informatie is leidend.

4

Licentie

4.1

Cobee verleent aan opdrachtgever een licentie voor het gebruik van software, website, applicatie en andere intellectuele eigendom op basis van hetgeen Cobee aan opdrachtgever ter beschikking stelt en zoals dat bij opdrachtbevestiging is toegezegd.

4.2

De door Cobee verstrekte licentie is beperkt tot intern gebruik alleen en geldt gedurende de looptijd van deze overeenkomst en voor zover de opdrachtgever heeft betaald voor deze diensten. Opdrachtgever is niet gerechtigd de aan hem verstrekte gebruikersnaam en/of wachtwoorden aan derden te verstrekken of over te dragen. Opdrachtgever dient Cobee op de hoogte te stellen als opdrachtgever een vermoeden heeft dat de gebruikersnaam en/of het wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden.

4.3

Cobee is niet verantwoordelijk voor misbruik van de gebruikersnamen en het wachtwoord voor toegang tot website of applicatie.

5

De gebruikerspagina’s

5.1

De opdrachtgever bepaalt door middel van het gebruik van de gebruikersinformatie de inhoud van de informatie op de gebruikerspagina’s. Opdrachtgever neemt daarbij de door Cobee gegeven aanwijzingen en gestelde richtlijnen voor opname van informatie op de gebruikerspagina’s in acht. Opdrachtgever dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de gebruikerspagina’s en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Cobee mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker van de gebruikerspagina’s. De opdrachtgever dient te allen tijde zelf zorg te dragen voor een back-up van zijn informatie.

5.2

De gebruikerspagina’s mogen geen onware informatie bevatten.

5.3

Cobee is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de bedrijfsinformatie en overige informatie op de website of applicatie en controleert deze ook niet op juistheid en/of volledigheid.

5.4

Opdrachtgever staat er voor in dat de bedrijfsinformatie en overige informatie op de gebruikerspagina’s niet onrechtmatig of schadelijk zijn jegens derden of Cobee. In het bijzonder garandeert opdrachtgever dat deze informatie/iedere uiting:

  1. voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en algemeen binnen de bedrijfstak aanvaarde normen en gedragscodes;
  2. juist, volledig en actueel is;
  3. geen intimiderende en beledigende, discriminerende, hinderlijke of anderszins controversiële boodschappen bevat; en
  4. geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van Cobee of derden.
5.5

Opdrachtgever staat er voor in dat hij de gegevens van gebruikers uitsluitend in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal gebruiken.

5.6

Opdrachtgever vrijwaart Cobee voor schade die voor Cobee mocht ontstaan als gevolg van vorderingen, welke derden in verband of ter zake van de overeenkomst of de uitvoering daarvan tegen Cobee mocht instellen. Deze vrijwaring geldt voor eventuele vorderingen van derden in verband met (vermeende) inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van deze derden of schendingen van de persoonlijke levenssfeer van deze derden door de bedrijfsinformatie of overige informatie of gebruik of verwerking van persoonsgegevens door de opdrachtgever of het gebruik van de door opdrachtgever verrichte werkzaamheden of verleende diensten.

5.7

Cobee behoudt zich te allen tijde het recht voor om de bedrijfsinformatie en/of overige informatie zoals opgenomen op de gebruikerspagina’s te weigeren, de toegang tot de gebruikerspagina voor derden te blokkeren of de vormgeving van reeds geplaatste en/of te plaatsen bedrijfsinformatie of overige informatie naar eigen goeddunken te wijzigen of te verwijderen, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van opdrachtgever op schadevergoeding. De reden hiervan kan bijvoorbeeld zijn dat de bedrijfsinformatie of overige informatie strijdig is met deze Algemene Voorwaarden of de in Nederland geldende wet- en regelgeving of dat er sprake is van afkeuring van inhoud, aard, strekking of vorm van de opgegeven bedrijfsinformatie of overige informatie, dan wel in geval van de wens/noodzaak tot wijziging van de lay-out van website of applicatie.

6

Onderhoud en updates

6.1

Cobee streeft ernaar dat de gebruikerspagina’s en overige pagina’s van website of applicatie beschikbaar zijn voor (bevoegde) gebruikers. Cobee garandeert niet dat de gebruikerspagina of applicatie te allen tijde, ononderbroken of volledig beschikbaar zal zijn. Cobee behoudt zich het recht voor de gebruikerspagina’s en/of de website onaangekondigd 1) te blokkeren of deze tijdelijk buiten werking te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van (de programmatuur van) de gebruikerspagina’s, de website of applicatie of 2) om onderdelen van de website, applicatie of gebruikerspagina aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen.

6.2

Cobee is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de gebruikerspagina’s, website of applicatie, ongeacht de oorzaak daarvan.

7

Uitvoering van de opdracht

7.1

Cobee bepaalt de wijze, waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Cobee spant zich in om het overeengekomen opdracht naar tevredenheid van opdrachtgever, overeenkomstig de redelijk daaraan te stellen eisen, uit te voeren. Indien partijen zijn overeengekomen dat Cobee bepaalde werkzaamheden zal uitvoeren, heeft Cobee het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

7.2

Door Cobee genoemde termijnen zijn indicatief en niet fataal. Overschrijding van enige termijn kan slechts aanleiding geven tot schadevergoeding voor zover dit schriftelijk is overeengekomen.

7.3

Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Cobee nodig heeft voor het behoorlijk uitvoering van de opdracht, tijdig, in de gewenste format, op de gewenste wijze aan Cobee ter beschikking te stellen. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Cobee ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden.

7.4

De uit vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever.

8

Prijzen en betaling

8.1

Alle prijzen zijn in euro en exclusief BTW.

8.2

Ten aanzien van duurovereenkomsten geldt dat Cobee gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving, met inachtneming van een termijn van 3 maanden, de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst met Cobee op te zeggen met onmiddellijke ingang, indien opdrachtgever binnen 14 dagen na de schriftelijke kennisgeving van de wijziging van de tarieven Cobee de opzegging mededeelt.

8.3

Alle facturen moeten door opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum worden voldaan. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn voldoet, is opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd zonder dat daarvoor een ingebrekestelling vereist is. Indien opdrachtgever in gebreke is met betaling van een factuur, kan Cobee de vordering uit handen geven. Alle door Cobee gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zullen in dat geval door opdrachtgever verschuldigd zijn. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 200,–.

8.4

Ingeval van een duurovereenkomst, waaronder begrepen het verlenen van een licentie, wordt de betreffende overeenkomst aangegaan voor de duur van 1 jaar, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zal de verschuldigde vergoeding ineens voorafgaand aan de overeenkomst voldoen, dan wel maandelijks periodiek middels automatische incasso, steeds bij vooruitbetaling.

9

Intellectuele eigendom

9.1

Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom, krachtens overeenkomst ontwikkelde en ter beschikking gestelde websites, applicaties, bestanden, offertes of andere materialen en gegevens rusten uitsluitend bij Cobee of diens toeleveranciers.

9.2

Opdrachtgever verkrijgt uitsluitende rechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. De opdrachtgever is zonder nader voorbehoud gerechtigd de door Cobee ten behoeve van de verstrekte opdracht vervaardigde geestesproducten te gebruiken.

9.3

Opdrachtgever verstrekt Cobee hierbij royaltievrij, niet exclusief gebruiksrecht om de informatie van de opdracht te geven op de gebruikerspagina’s te openbaren en te verveelvoudigen.

9.4

Alle rechten van intellectuele eigendom op de website en de applicatie, de gebruikerspagina’s, alsmede de programmatuur daarvan, berusten uitsluitend bij Cobee of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt voor de duur van de overeenkomst uitsluitend een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is en verkrijgt de bevoegdheden die bij de tussen partijen gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden of anderszins worden toegekend.

10

Geheimhouding

Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke gegevens tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.

11

Overmacht

11.1

Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: overmacht van leveranciers van Cobee, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, die door opdrachtgever aan Cobee zijn voorgeschreven en langdurige ziekte van sleutelmedewerkers van Cobee.

11.2

Ingeval er sprake is van overmacht van de zijde van Cobee, worden verplichtingen opgeschort tot het moment, dat Cobee alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. In geval nakoming van de overeenkomst in een dergelijk geval blijvend onmogelijk is of pas mogelijk is na verloop van een periode van ten minste 6 maanden, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder dat de ander iets verschuldigd zal zijn.

12

Aansprakelijkheid

12.1

De aansprakelijkheid van Cobee uit hoofde van een tussen partijen gesloten overeenkomst is beperkt tot directe schade en gemaximeerd tot een bedrag van € 500,– per schadegeval.

12.2

De aansprakelijkheid van Cobee voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfstagnatie en alle andere vormen van schade dan genoemd in lid 1 van dit artikel, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Ingeval er sprake is van een overeenkomst tot licentieverlening of anderszins een duurovereenkomst met een looptijd van tenminste 1 jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs (zoals in dit artikel bedoeld) gesteld op het totaal van de vergoedingen bedongen voor 1 jaar.

12.3

De aansprakelijkheid van Cobee wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, bestaat in alle gevallen slechts indien opdrachtgever Cobee onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en Cobee ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Cobee in staat is adequaat te reageren.

12.4

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Cobee meldt.

12.5

Een eventueel gebrek met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen vier weken na de verzenddatum van de verrichting van de werkzaamheden of levering van de zaken of diensten, waarover opdrachtgever klaagt, aan Cobee te worden kenbaar gemaakt. Een eventuele klacht als in deze bepaling bedoeld, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. Cobee zal in geval van een terecht uitgebrachte klacht de afgekeurde werkzaamheden kosteloos opnieuw verrichten of het gebrek kosteloos verhelpen.

13

Meerwerk

Als Cobee op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht, dan wel diensten verrichten, die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen die werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan Cobee worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Cobee. Cobee kan verlangen dat voor deze meerwerkwerkzaamheden een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

14

Duur en beëindiging

14.1

Overeenkomsten strekkende tot het verstrekken van een licentie door Cobee worden aangegaan voor de duur van 1 jaar, tenzij partijen anders nader overeenkomen. Overige overeenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij in de opdrachtbevestiging anders is aangegeven.

14.2

Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan worden beëindigd door opzegging tegen het einde van de vastgestelde periode, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen tegen het einde van de lopende periode. Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na het verstrijken van die periode telkens van rechtswege verlengd voor een zelfde periode.

14.3

Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst voor bepaalde tijd is uitsluitend mogelijk in de in deze algemene voorwaarden genoemde gevallen. Overige duurovereenkomsten kunnen worden beëindigd door opzegging tegen het einde van de vastgestelde betalingsperiodiek, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 1 maand.

14.4

Zowel Cobee als opdrachtgever hebben slechts de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst ingeval er sprake is van een tekortkoming en nadat de betreffende partij met inachtneming van een redelijke termijn middels een deugdelijke schriftelijke in gebreke is gesteld en slechts voor zover er sprake is van een wezenlijke tekortkoming in de nakoming van verplichtingen uit de overeenkomst, die ontbinding rechtvaardigt.

14.5

Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen, indien aan de wederpartij surseance van betaling is verleend, indien ten aanzien van een partij het faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming wordt geliquideerd of beëindigd. Cobee is wegens deze beëindiging nimmer tot restitutie van reeds ontvangen bedragen of tot voldoening van een schadevergoeding gehouden.

14.6

Indien opdrachtgever op het moment van ontbinding reeds een prestatie tot uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij opdrachtgever bewijst dat Cobee ten aanzien van die prestaties in verzuim is.

15

Toepasselijk recht

15.1

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

15.2

Alle eventuele geschillen die uit de met Cobee gesloten overeenkomst voortvloeien, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht, voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven.

15.3

Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Cobee en opdrachtgever zullen in dat geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige en/of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht zullen nemen. Cobee behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

15.4

Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten, met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging aan opdrachtgever. Indien opdrachtgever een wijziging in deze algemene voorwaarden niet accepteert, kan hij de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een termijn van 1 week.

Verder inzoomen op Cobee

Meer informatie

Behoefte aan meer informatie over bewonerscommunicatie in het algemeen of Cobee in het bijzonder? Neem dan contact op via info@cobee.nl, bel met 085 303 81 68 of vraag direct een vrijblijvende demonstratie aan.

Vraag demo aan