Begrippen
Tool

De tool “Cobee”, die online aan gebruikers ter beschikking wordt gesteld.

Verantwoordelijk

De natuurlijke of rechtspersoon die er, ten behoeve van de communicatie met bewoners, voor heeft gekozen gebruik te maken van de Tool.

Gebruiker

De aannemer of opdrachtgever die gebruik maakt van de tool om bewoners te kunnen informeren over werkzaamheden aan, in of om de woning die hij/zij bewoond.

Bewoner

De natuurlijke persoon voor wie gebruiker een account heeft aangemaakt ten behoeve van de communicatie met betrekking tot de door hem bewoonde woning en wiens persoonsgegevens zijn opgenomen in de dienst.

Dienst

De dienst die verantwoordelijke aan bewoners via de Tool “Cobee” verleent.

Account

De door de verantwoordelijke voor de gebruiker gecreëerde toegangsmogelijkheid tot de (voor de gebruiker relevante delen van de) dienst.

Privacy Statement

Deze privacyverklaring, waarin bewoners worden geïnformeerd over de verwerking van hun persoonsgegevens die in het kader van het gebruik van de dienst plaatsvindt.

Website

De website cobee.nl, inclusief alle subdomeinen.

Toepasselijkheid

Dit Privacy Statement is van toepassing op het gebruik van de dienst en kunnen te allen tijde eenzijdig worden gewijzigd en/of aangevuld. De meest actuele versie zal op de website te vinden zijn. Wijzigingen worden tijdens het gebruik van de dienst onder de aandacht gebracht en daarnaast wordt de bewoner in de gelegenheid gesteld het nieuwe Privacy Statement te downloaden. Indien het gebruik van de dienst wordt voortgezet na wijziging of aanvulling van dit Privacy Statement, worden deze geacht te zijn geaccepteerd.

Verwerken van persoonsgegevens

Verantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens over de bewoner doordat de gebruiker deze heeft toegevoegd tijdens het gebruik van onze dienst of omdat de bewoner deze zelf heeft toegevoegd tijdens het gebruik van de tool.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • – Adresgegevens (straat, huisnummer, postcode en plaats). Deze worden door de gebruiker ingevoerd.
 • – Voor- en achternaam (kan de bewoner, indien gewenst zelf toevoegen)
 • – Geslacht (kan de bewoner, indien gewenst zelf toevoegen)
 • – Telefoonnummer (kan de bewoner, indien gewenst zelf toevoegen)
 • – E-mailadres (kan de bewoner, indien gewenst zelf toevoegen)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze tool en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cobee.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Verantwoordelijke verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • • Adresgegevens worden gebruikt om voor adres waar de bewoner woont een uniek account aan te kunnen maken. Hierdoor kan informatie als werkzaamheden, planning en berichten, specifiek voor het adres waar de bewoner woont, aan het account worden gekoppeld.
 • • Voor- en achternaam van de bewoner worden gebruikt om emails en brieven te kunnen personaliseren. • Het geslacht van de bewoner wordt gebruikt om een juiste aanhef in de brief te kunnen verwerken.
 • • Het telefoonnummer van de bewoner wordt gebruikt zodat de gebruiker ,indien nodig, per SMS informatie naar de bewoner kan sturen.
 • • Het emailadres van de bewoner wordt gebruikt zodat de gebruiker nieuwsberichten naar de bewoner kan mailen. Via de tool worden meldingen per mail naar de bewoner verstuurd zodra de gebruiker reageert op een bericht binnen de tool.

Hoe lang we gegevens bewaren

Verantwoordelijke zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Echter, het kan voorkomen dat andere gebruikers de tool gebruiken voor andere projecten waar het adres van toepassing is. Om die reden blijven de persoongegevens bewaart mits de bewoner, via info@cobee.nl, een verzoek indient tot het verwijderen van de gegevens.

Delen met anderen

Zonder expliciete en voorafgaande toestemming van de bewoner worden geen Persoonsgegevens verstrekt aan derden met uitzondering van de gebruiker die zich direct en/of indirect bezighouden met de communicatie en/of de werkzaamheden met betrekking tot het adres waar de bewoner woont en die in dat kader redelijkerwijs over de persoonsgegevens van de bewoner dienen te geschieden.

In afwijking van het hiervoor bepaalde, kunnen echter, zonder voorafgaande toestemming van de betreffende bewoner, persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden, zoals rechthebbenden, toezichthouders, belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties:

 • a. om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen of een rechterlijk vonnis;
 • b. indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting);
 • c. indien dit noodzakelijk is voor het handhaven van dit Privacy Statement;
 • d. indien dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen;
 • e. indien verantwoordelijke wordt betrokken in een fusie of overname, waarbij de persoonsgegevens worden gedeeld met het betrokken bedrijf; of
 • f. indien verantwoordelijke een partij inschakelt ten behoeve van de verwerking van gegevens in haar opdracht, waarbij verantwoordelijke strikte voorwaarden terzake van beveiliging en geheimhouding zal hanteren.

Verwerking zal uitsluitend geschieden voor de doeleinden zoals in dit Privacy Statement beschreven.

In kaart brengen websitebezoek

Verantwoordelijke maakt gebruikt geen cookies binnen de tool.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De bewoner heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. De bewoner kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@cobee.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Verantwoordelijke zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Verantwoordelijke neemt de bescherming van de gegevens van bewoners serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als de bewoner de indruk heeft dat zijn/haar gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via 085-3038168 of via info@cobee.nl.

Verder inzoomen op Cobee

Meer informatie

Behoefte aan meer informatie over bewonerscommunicatie in het algemeen of Cobee in het bijzonder? Neem dan contact op via info@cobee.nl, bel met 085 303 81 68 of vraag direct een vrijblijvende demonstratie aan.

Vraag demo aan